Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych jest Damian Bukowski prowadzący działalność „Serki z Bacówki Damian Bukowski” z siedzibą w Czarnym Dunajcu, przy ul. Kmietowicza 93, 34-470 Czarny Dunajec, NIP 7352890545, REGON 386274362.

1.2. Poniższa polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter wyłącznie informacyjny. Jest to równoznaczne z tym, że nie może ona być źródłem obowiązków dla Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego serkizbacowki.pl.

1.3. Serki z Bacówki Damian Bukowski z siedzibą w Czarnym Dunajcu, przy ul. Kmietowicza 93, 34-470 Czarny Dunajec, (jest to jednocześnie adres do doręczeń), NIP 7352890545, REGON 386274362, adres poczty elektronicznej: serkizbacowki@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: +48 517 376 076 (opłata zgodnie z aktualnym cennikiem operatora, jak za standardowe połączenie), zwana dalej „Administratorem” i będąca równocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą Sklepu Internetowego www.serkizbacowki.pl.

1.4. Wszelkie dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.5. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Cele dla jakich zbierane są dane są oznaczone i zgodne z prawem. Administrator nie przetwarza danych w innych, dalszych celach niezgodnych z celami określonymi. Jednocześnie Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą. Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to konieczne.

1.6. Wszystkie słowa, wyrażenia i akronimy pojawiające się na niniejszej stronie, które rozpoczynają się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) są równoznaczne z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, który dostępny jest na stronach Sklepu Internetowego.

2. ZBIERANE DANE – CEL, ZAKRES I ODBIORCY

2.1. Za każdym razem cel, zakres i odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań , które podejmuje Usługobiorca lub Klient w Sklepie Internetowym www.serkizbacowki.pl.

2.2. Możliwe cele, dla których Administrator Sklepu Internetowego www.serkizbacowki.pl zbiera dane Usługobiorców lub Klientów:

2.2.1. zawarcie i wszystkie etapy realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

2.2.2. bezpośredni marketing produktów lub usług, których właścicielem jest Administrator

2.3. Podmioty, które mogą stać się odbiorcami danych Użytkownika lub Klienta Sklepu Internetowego www.serkizbacowki.pl :

2.3.1. Administrator udostępni dane osobowe Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi, który realizuje dla Administratora dostarczanie przesyłek, jeśli Klient korzystający ze Sklepu Internetowego www.serkizbacowki.pl wybrał na sposób dostawy zamówionych Produktów przesyłkę kurierską.

2.3.2. Korzystanie w Sklepie Internetowym www.serkizbacowki.pl z formy płatności za zamówienie jaką jest karta kredytowa jest równoznaczne z tym, że Administrator udostępni dane osobowe Klienta pośrednikowi, który obsługuje dla Administratora płatności w Sklepie Internetowym.

2.4. Dane Klientów i Usługobiorców Sklepu Internetowego www.serkizbacowki.pl, jakie Administrator może przetwarzać to: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania lub prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku Klientów lub Usługobiorców, którzy nie są konsumentami, Administrator może przetwarzać także nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Dane osobowe, o które prosi Administrator Sklepu Internetowego www.serkizbacowki.pl mogą być warunkiem do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym www.serkizbacowki.pl. Za każdym razem, zakres danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wskazany wcześniej na stronie Sklepu Internetowego www.serkizbacowki.pl a także w Regulaminie Sklepu Internetowego www.serkizbacowki.pl.

3. PLIKI COOKIES ORAZ DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (zwane inaczej jako “ciasteczka”) to małe informacje tekstowe mające formę plików tekstowych. Są wysyłane przez serwer i zapsywane u osoby, która odwiedza stronę Sklepu Internetowego. Więcej informacji o ciasteczkach, znajdziesz np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Odwiedzający stronę Sklepu Internetowego www.serkizbacowki.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych zawartych w plikach Cookies dla poniższych celów:

3.2.1. zapamiętywanie Produktów, które zostały dodane do koszyka lub listy ulubionych produktów by w następstwie umożliwić złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym;

3.2.2. zapamiętywanie danych, które zostały wprowadzone do Formularza Zamówienia;

3.2.3. optymalizacja korzystania ze Sklepu Internetowego a także dostosowywanie zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy lub Klienta (np. wielkość czcionki);

3.2.4. prowadzenie anonimowych statystyk, które umożliwiają przedstawienie sposoby, w jaki odwiedzający korzysta ze Sklepu Internetowego.

3.3. Znaczna większość przeglądarek internetowych, które dostępne są na rynku w ustawienieniach domyślnych ma akceptowanie plików Cookies. Każdy odwiedzający ma możliwość we własnym zakresie za pomocą ustawień w swojej przeglądarce określić preferowane przez siebie warunki korzystania z plików Cookies, np. czasowo lub całkowicie zaprzestać akceptowania plików Cookies. Jednak w takim przypadku należy miec na uwadze fakt, że może to uniemożliwić zawarcie i realizację Umowy Sprzedaży, gdyż ograniczy to poprawne działanie strony Sklepu Internetowego.

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej odwiedzającego, które dotyczą plików Cookies są ważne z punktu widzenia wyrażania zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy www.serkizbacowki.pl – zgodnie z przepisami, zgoda na korzystanie z plików Cookies może być wyrażona także przez ustawienia w przeglądarce internetowej. W przypadku nie wyrażania zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, które dotyczą plików Cookies.

3.5. By znaleźć więcej informacji na temat możliwości ustawień plików Cookies i ich ograniczania można znaleźć w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej.

3.6. Administrator przetwarza również także dane eksploatacyjne wynikające z korzystania ze Sklepu Internetowego, tzw. logi – adres IP, domena. Dane te są zanonimowane i mają charakter zbiorczy – służą jedynie do generowania statystyk, które pomagają w zarządzaniu Sklepem Internetowym www.serkizbacowki.pl. Dane te nie zawierają cech, który umożliwiłyby identyfikację odwiedzających i nie są przekazywane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Usługobiorca i Klient nie są zobowiązani do podania swoich danych osobowych – ich podanie ma charakter dobrowolny. Jednocześnie niepodanie danych wymaganych przez Administratora jest równoznaczne z prawem Administratora do odmowy przyjęcia Zamówienia i realizacji Umowy Sprzedaży w całości lub częściowo.

4.2. Podstawowym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta lub Usługobiorcy są wszelkie kroki związane z poprawnym zawarciem Umowy Sprzedaży i realizacją Zamówienia – zarówno w trakcie jak i przed, np. przesłanie oferty. Administrator przetwarza także dane osobowe Klientów i Usługobiorców w celach marketingowych, wówczas podstawą jest:
a) wyrażona przez Klienta lub Uśługobiorcę zgoda,
b) wypełnianie przez Administratora celów, która są prawnie usprawiedliwione (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. DANE OSOBOWE – PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI I MOŻLIWOŚĆ KOREKTY

5.1. Klient i Usłogobiorca mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych i wprowadzenia korekt.

5.2. Każda osoba ma prawo do skontrolowania przetwarzania danych w zbiorze Administratora, jeśli jej dotyczą. W szczególności jest to prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem ustawy a także jeśli są już zbędne do realizacji celu, w jakim zostały pobrane.

5.3. Klient lub Usługobiorca, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego Administratora jego własnych produktów i usług może w każdym czasie tę zgodę anulować.

5.4. Klient lub Usługobiorca ma także prawo do:
a) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
Dotyczy to przypadku, kiedy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów albo usług.

5.5. By móc skorzystać z powyższych uprawnień należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem. Można to zrobić poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości pisemnej a także pocztą elektroniczną – dane Administratora wskazane są we wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać także odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego www.serkizbacowki.pl.

6.2. Administrator stosuje odpowiednie środki – zarówno techniczne i organizacyjne – które mają za zadanie zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza gromadzone dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę, która nie ma uprawnień, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

6.3. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną Administrator chroni udostępniając środki techniczne, które zapobiegają pozyskaniu lub modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione:

6.3.1. Zbiór danych pozostaje zabezpieczony przed dostępem nieuprawnionym.

6.3.2. Zabezpieczenie Certyfikatem SSL